Domenii de competenţă

Avocat specializat în drept civil, în principal în ramurile având ca obiect dreptul de proprietate și dreptul succesoral, vă va oferi întotdeauna soluția legală și viabilă în vederea rezolvării problemelor dvs. juridice și care să se plieze corespunzător pe particularitățile fiecărui caz în parte.

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice în domeniul dreptului civil persoanelor fizice și persoanelor juridice;

Oferim servicii de asistare și reprezentare în fața instanțelor judiciare, precum și a tuturor instituțiilor de stat în domeniul dreptului civil, în cauze ce au ca obiect, în principal, dreptul de proprietate, respectiv:

– uzucapiune;

– accesiune imobiliară;

– revendicare mobiliară și imobiliară;

– reconstituirea dreptului de proprietate (prin aplicarea Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 247/2005, a Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 1/2000, a Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003);

– litigii împotriva Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.), respectiv C.N.C.I.  pentru dosarele întocmite în baza Legii 10/2001 și a Legii 18/1991;

– anularea, rezoluțiunea și rezilierea contractelor;

– partaj judiciar (ieșire din indiviziune);

– succesiune;

– partaj moștenire, acțiuni pentru intrarea în posesia unei moșteniri;

– exproprieri;

– evacuări;

– contestații la executare;

– tranzacții și redactare contracte de orice fel;

– asistență și reprezentare în fața notarului public;

– medieri.

Înainte de începerea oricărui demers juridic, este necesară discutarea cu clienții Cabinetului cu privire la toate aspectele juridice relevante pentru fiecare caz în parte, astfel fiindu-vă apărate interesele și vă este protejată viața de familie.

Astfel, serviciile pe care vi le oferim în domeniul dreptului familiei sunt:

– consultanță și consiliere juridică;

– redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvențională divorț și partaj (dacă este cazul);

– consultanță juridică privind procedura de recunoaștere a divorțului efectuat în străinătate;

– traducerea, autentificarea și apostilarea actelor de stare civilă și a hotărârilor judecătorești având ca obiect divorțul;

– recunoașterea în România a hotărârilor de divorț pronunțate în străintate – Exequatur (concept specific dreptului internațional privat ce se referă la procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului exercitat asupra hotărârii judecătorești străine de instanțele statului pe teritoriul căreia se cere executarea, hotărârea judecătorească străină este declarată executorie);

– asistență juridică și reprezentare în partajul bunurilor comune; redactarea de tranzacții între foștii soți;

– redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori și a stabilirii pensiei de întreținere;

– redactare și susținere acțiune în stabilirea/tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei;

– punere sub interdicție judecătorească și numire tutore;

– ridicare interdicție judecătorească și încetare tutelă.

Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal-nepatrimoniale din sfera activităţii economice, încheiate între persoane se află pe poziţie de egalitate juridică.

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice în domeniul dreptului comercial persoanelor fizice și persoanelor juridice;

Oferim servicii de asistare și reprezentare în fața instanțelor judiciare, precum și a tuturor instituțiilor de stat în domeniul dreptului comercial conform Legii nr. 31/1990, completată și modificată, în cauze ce au ca obiect contractele comerciale, respectiv:

– consultanță juridică;

– redactare și atestare contracte comerciale;

– asistare la negocieri de tranzacții și contracte;

– întocmire de notificări, somații, adrese și cereri;

– înființare, dizolvare, lichidare, radiere a unei societăți comerciale;

– redactare și modificare acte constitutive;

– asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și Ilfov și în fața judecătorului delegat;

– redactare acte adiționale, contracte de comodat, contracte de închiriere, hotărâri AGA și decizii ale asociatului unic;

– redactare cesiuni părți sociale/acțiuni.

Asociațiile și fundaţiile sunt persoane juridice de drept privat ce se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată si completată.

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul.

Activul patrimonial al asociației nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor.

Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.

În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Oferim servicii de asistare și reprezentare în fața instanțelor judiciare, precum și a tuturor instituțiilor de stat (Ministerul Justiției, ANAF), în cauze ce au ca obiect înființarea asociațiilor și fundațiilor, respectiv:

– consultanță juridică;

– redactare și atestare act constitutiv și statut în cazul asociațiilor;

– redactare și asistare autentificare act constitutiv și statut în cazul fundațiilor la Biroul Notarial;

– reprezentare la Ministerul Justiției în vederea obținerii rezervării denumirii asociației/fundației;

– reprezentare la Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru obținerea cazierului fiscal;

– reprezentare în instanță în vederea dobândirii personalității juridice și înscrierea asociației/fundației în Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei în circumscripția căreia ONG-ul își are sediul;

– obținere extrase din Registrul Special;

– legalizarea hotărărilor de înființare;

– reprezentare în fața Agenției Naționale de Administrare Fiscală în circumscripția căreia își are ONG-ul sediul în vederea obținerii certificatului de înregistrare fiscală.

Biroul nostru de avocatură este alături de clienții săi, persoane fizice și persoane juridice, în relațiile cu instituțiile statului în problemele legate de emiterea de acte administrative, de efectele acestora, precum și de cele legate de activitățile de control ale acestor instituții.

Astfel, conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, ”Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.”

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice, asistență, reprezentare în instanță împotriva organelor administrației publice, astfel:

– analiza actelor administrative și a actelor fiscale (decizii de impunere);

– realizarea procedurilor administrative prealabile;

– reprezentarea și asistarea în contestațiile la executare împotriva titlurilor executorii în materie fiscală;