Servicii de specialitate

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice, asistență juridică și reprezentare persoanelor fizice și juridice în domeniul Dreptului Civil, Dreptului Familiei, Dreptului Comercial și Dreptului Administrativ la cele mai înalte standarde de profesionalism.

DREPT CIVIL

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice în domeniul dreptului civil persoanelor fizice și persoanelor juridice;

Oferim servicii de asistare și reprezentare în fața instanțelor judiciare, precum și a tuturor instituțiilor de stat în domeniul dreptului civil, în cauze ce au ca obiect, în principal, dreptul de proprietate, respectiv:

– uzucapiune (prescripția achizitivă);

– accesiune imobiliară;

– revendicare mobiliară și imobiliară;

– obținere titlu de proprietate pentru terenurile aflate în folosință în baza Legii nr. 58/1974, prin ”Ordinul Prefectului”;

– reconstituirea dreptului de proprietate (prin aplicarea Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 247/2005, a Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 1/2000, a Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003);

– litigii împotriva Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.), respectiv C.N.C.I.  pentru dosarele întocmite în baza Legii 10/2001 și a Legii 18/1991;

– anularea, rezoluțiunea și rezilierea contractelor;

– partaj judiciar (ieșire din indiviziune);

– succesiune;

– partaj moștenire, acțiuni pentru intrarea în posesia unei moșteniri;

– exproprieri;

– evacuări;

– tranzacții și redactare contracte de orice fel;

– asistență și reprezentare în fața notarului public;

– medieri;

– ordonanțe președințiale: suplinire acord părinte plecare minor în străinătate, obținere pașaport, etc;

– procedura executării silite.

          În cadrul procedurii de executare silită oferim servicii juridice privitoare la: învestiri cu formulă executorie, asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurilor de executare silită în fața executorilor judecătorești și a instanței de judecată, contestații și opoziții la executare.

DREPTUL FAMILIEI

          Înainte de începerea oricărui demers juridic, este necesară discutarea cu clienții Cabinetului cu privire la toate aspectele juridice relevante pentru fiecare caz în parte, astfel fiindu-vă apărate interesele și vă este protejată viața de familie.

         Astfel, serviciile pe care vi le oferim în domeniul dreptului familiei sunt:

– consultanță și consiliere juridică;

– redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvențională divorț și partaj (dacă este cazul);

– consultanță juridică privind procedura de recunoaștere a divorțului efectuat în străinătate;

– traducerea, autentificarea și apostilarea actelor de stare civilă și a hotărârilor judecătorești având ca obiect divorțul;

– recunoașterea în România a hotărârilor de divorț pronunțate în străinătate – Exequatur (concept specific dreptului internațional privat ce se referă la procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului exercitat asupra hotărârii judecătorești străine de instanțele statului pe teritoriul căreia se cere executarea, hotărârea judecătorească străină este declarată executorie);

– asistență juridică și reprezentare în partajul bunurilor comune; redactarea de tranzacții între foștii soți;

– redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori și a stabilirii pensiei de întreținere;

– redactare și susținere acțiune în stabilirea/tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei;

– punere sub interdicție judecătorească și numire tutore;

– ridicare interdicție judecătorească și încetare tutelă.

        Cu privire la cetățenii români care locuiesc în străinătate și aflați în procedură de divorț, aceștia pot acționa în vederea desfacerii căsătoriei atât în țara de reședință, cât și în România.

          Durata și costurile unui proces de divorț variază mult de la o țară la alta, procedura de divorț în Romania fiind relativ rapidă și necostisitoare.
Cetățenii români și străini au posibilitatea, în anumite condiții, de a divorța în România, în baza Codului civil și a Codului de procedură civilă, în următoarele condiții:

– când căsătoria a fost încheiată în România;

– când cel care inițiază divorțul este cetățean român și locuiește în străinătate;

– când celălalt soț locuiește în România;

– când ambii soți sunt cetățeni români, indiferent dacă locuiesc sau nu pe teritoriul României.

          Potrivit art. 1081 din Codul de procedură civilă, “Instanțele românești sunt competente să judece cererile de divorț, dacă la data introducerii cererii reclamantul domiciliază pe teritoriul României de cel puțin un an, precum și procese între persoane cu domiciliul în străinătate, referitoare la acte sau fapte de stare civilă înregistrate în România, dacă cel puțin una dintre ele este cetățean român.

            Sub aspect teritorial, conform art. 915 din Codul de procedura civilă, ”cererea de divorț este de competența Judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți  nu mai locuiește în circumscripția Judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, Judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă Judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice Judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al Municipiului București.”  

          Pentru reducerea timpului de finalizare al procesului, dar și pentru reducerea eforturilor și costurilor, ar fi ideal ca cei doi soți să se înțeleagă în sensul realizării unui divorț prin înțelegere (divorț prin acord), conform prevederilor legale privitoare la divorț. În acest scop, avocatul este cel care vă poate ajuta să ajungeți mai ușor la o înțelegere în ceea ce privește:

– împărțirea bunurilor comune (atât active cât și pasive);

– numele de familie pe care îl va purta fiecare soț după divorț;

– exercitarea autorității părintești în cazul în care există copii minori din căsătorie, precum și stabilirea locuinței acestora după divorț;

– modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și copiii minori care au fost încredințați celuilalt părinte;

– stabilirea contribuției la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.

           În condițiile intervenirii unei înțelegeri între cei doi soți cu privire la aspectele menționate mai sus, un divorț poate dura între 1 și 3 luni, în medie, de la depunerea dosarului în instanță și până la pronunțarea hotărârii.

           În cazul în care acest acord în vederea realizării divorțului nu există, într-o astfel de acțiune perioada medie de finalizare a procesului ar fi între 6 și 10 luni, putându-se prelungi și la peste 1 an.

            Potrivit legislației în vigoare privitoare la divorț, prezența personală a soților în procedura divorțului nu este obligatorie (conform celor specificate mai jos), divorțul putându-se pronunța de către instanța de judecată și fără ca prezența părților să mai fie necesară, acestea putând fi reprezentate de către avocat sau de către un mandatar special.

            Potrivit art. 920 din Codul de procedura civilă, “În fața instanțelor de fond (cât și în apel), părțile se vor înfățișa în persoană, afară numai dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.”

           În cazul în care reclamantul nu se poate prezenta în instanță personal la data depunerii cererii de chemare în judecată cu privire la divorț, precum și ulterior în instanță, este necesară reprezentarea acestuia, chiar și prin avocat, în baza unei procuri speciale autentice în care să se menționeze în mod expres acordul cu privire la divorț.

         Costurile unei acțiuni de divorț sunt reprezentate de taxa de timbru, onorariul de avocat, iar în cazul în care unul dintre soți este străin și nu cunoaște limba română, se mai adaugă costurile legate de traducerea actelor în acestuia în limba română, precum și costurile unui translator în instanță.

           Pentru cetățeanul român, aflat în fața unei decizii cu privire la țara unde să demareze procedura, efectuarea divorțului în România aduce o serie de avantaje prin procedura mai simplificata față de alte țări (exemplu Italia, Marea Britanie, Canada, șamd) precum și prin costurile mai reduse. De asemenea, în cazul desfacerii căsătoriei în fața autorităților competente din străinătate, cetățeanul român va fi nevoit, ulterior, să efectueze demersuri cu privire la recunoașterea și transcrierea divorțului pronunțat de către aceste autorități la Starea Civilă română în circumscripția căreia s-a încheiat căsătoria (Exequatur – conform celor menționate mai sus).

Dreptul comercial

Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal-nepatrimoniale din sfera activităţii economice, încheiate între persoane se află pe poziţie de egalitate juridică.

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice în domeniul dreptului comercial persoanelor fizice și persoanelor juridice.

Activitatea noastră profesională are la bază o experiență de peste 10 de ani în ceea ce privește consultanța și asistența în domeniul legislației privind societățile comerciale sub orice formă.

Noi oferim siguranța afacerii dvs. prin complexitatea și profesionalismul serviciilor oferite.

1. Dispute legate de societate:

– oferim asistență juridică și reprezentare în disputele acționarilor, asociaților, conducerii societății și altor tipuri de dispute legate de societate, incluzând litigii, soluționări și arbitraj.

2. Operațiuni specifice:

– oferim consultanță juridică și servicii necesare în toate aspectele importante ale operațiunilor de zi cu zi ale clientului (persoană fizică și/sau persoană juridică), inclusiv asistență juridică și consiliere cu privire la respectarea legii în cadrul reuniunilor organismelor societare și proceselor decizionale;

– redactarea documentelor referitoare la procedurile corporative, înregistrarea și publicarea acestora;

– oferim consiliere în redactarea cererilor și depunerea acestora pentru obținerea autorizațiilor, licențelor, permiselor și aprobărilor necesare.

3. Contracte civile și comerciale:

– verificăm clauzele contractuale ale diverselor contracte civile și comerciale, asigurăm asistență juridică în negocieri și oferim servicii de mediere necesare în timpul procedurilor de negociere.

SOCIETĂȚI COMERCIALE

Oferim servicii de asistare și reprezentare în fața instanțelor judiciare, precum și a tuturor instituțiilor de stat în domeniul dreptului comercial conform Legii nr. 31/1990, completată și modificată, în cauze ce au ca obiect înființarea, dizolvarea, lichidarea și radierea societăților comerciale, respectiv:

1. Operațiuni specifice:

– oferim consultanță juridică și reprezentare în toate aspectele importante ale operațiunilor de zi cu zi ale clientului (persoană fizică și/sau persoană juridică), inclusiv asistență juridică și consiliere cu privire la respectarea legii în cadrul reuniunilor organismelor societare și proceselor decizionale;

– redactarea documentelor referitoare la procedurile corporative, înregistrarea și publicarea acestora;

– oferim consiliere în redactarea cererilor și depunerea acestora pentru obținerea autorizațiilor, licențelor, permiselor și aprobărilor necesare.

2. Modificări frecvente intervenite în cadrul unei societăți comerciale, în contextul cărora oferim asistență juridică și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalele București și Ilfov:

– redactare și modificare acte constitutive, acte adiționale, Hotărâri AGA și Decizii ale asociatului unic, contracte de comodat, contracte de închiriere, declarații;

– cesiuni de părți sociale;

– transformarea formei juridice a unei societăți comerciale;

– prelungirea duratei de funcționare a unei societăți comerciale;

– reducerea duratei de funcționare a unei societăți comerciale;

– suspendarea temporară sau reluarea activității;

– prelungirea/schimbarea sediului social, înființarea/ radierea punctelor de lucru, autorizarea acestora;

– schimbarea activității principale a societății și modificarea obiectului de activitate al acesteia;

– majorarea/diminuarea capitalului social;

– divizări/fuziuni societăți comerciale.

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

Asociațiile și fundaţiile sunt persoane juridice de drept privat ce se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată si completată.

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul.

Activul patrimonial al asociației nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor.

Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.

În vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Oferim servicii de asistare și reprezentare în fața instanțelor judiciare, precum și a tuturor instituțiilor de stat (Ministerul Justiției, ANAF), în cauze ce au ca obiect înființarea asociațiilor și fundațiilor, respectiv:

– consultanță juridică;

– redactare și atestare act constitutiv și statut în cazul asociațiilor;

– redactare și asistare autentificare act constitutiv și statut în cazul fundațiilor la Biroul Notarial;

– reprezentare la Ministerul Justiției în vederea obținerii rezervării denumirii asociației/fundației;

– reprezentare la Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru obținerea cazierului fiscal;

– reprezentare în instanță în vederea dobândirii personalității juridice și înscrierea asociației/fundației în Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei în circumscripția căreia ONG-ul își are sediul;

– obținere extrase din Registrul Special;

– legalizarea hotărărilor de înființare;

– reprezentare în fața Agenției Naționale de Administrare Fiscală în circumscripția căreia își are ONG-ul sediul în vederea obținerii certificatului de înregistrare fiscală.

Asociațiile de proprietari sunt reglementate de Legea nr. 196/2018.

Potrivit legii, Asociația de proprietari este o forma de asociere a proprietarilor, ce are ca scop administrarea, întreținerea și repararea proprietății comune, menținerea in stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii din respectivul condominiu.

Pentru a putea înființa o Asociație de proprietari este necesar ca în respectivul imobil să existe cel puțin trei proprietăți individuale.

Etapele înființării unei Asociații de proprietari:

1. Convocarea proprietarilor

Proprietarii trebuie convocați în vederea întrunirii Adunării generale de constituire. Aceasta se face prin afișarea unui convocator la avizierul imobilului și a unui tabel cu semnăturile proprietarilor.

2. Întrunirea Adunării generale

Proprietarii vor hotărî înființarea Asociației de proprietari, vor stabili organele de conducere, administrare și control, redactându-se un proces verbal cu privire la această hotărâre a Adunării generale care va fi semnat de toți membrii prezenți.

3. Semnarea Statului Asociatiei

Statutul Asociației de proprietari va stabili regulile de funcționare și atribuțiile Asociației de proprietari, structura veniturilor și a cheltuielilor, precum și repartizarea acestora.

4. Semnarea acordului de asociere

Acordul de asociere trebuie sa conțină numele și prenumele tuturor proprietarilor, descrierea proprietății, cotele-părți indivize, precum și regulile de folosință a părților comune;

5. Obținerea cazierelor judiciare

Unele instanțe solicită cazierele judiciare ale membrilor organelor de conducere, administrare și control.

6. Depunerea dosarului la instanță

Cererea de înregistrare împreuna cu taxa judiciara de timbru (100 lei), cu hotărârea Adunării generale, convocator, statut și acord de asociere, se depun la Judecătoria de la adresa imobilului.

7. Legalizarea încheierii judecătorești

Asociația se înființează doar odată cu înscrierea acesteia în registrul special ținut de către Judecătoria competentă.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Biroul nostru de avocatură este alături de clienții săi, persoane fizice și persoane juridice, în relațiile cu instituțiile statului în problemele legate de emiterea de acte administrative, de efectele acestora, precum și de cele legate de activitățile de control ale acestor instituții.

Astfel, conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, ”Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.”

Oferim servicii de consultanță, opinii juridice, asistență, reprezentare în instanță împotriva organelor administrației publice, astfel:

– analiza actelor administrative și a actelor fiscale (decizii de impunere);

– realizarea procedurilor administrative prealabile;

– reprezentarea și asistarea în contestațiile la executare împotriva titlurilor executorii în materie fiscală;