Plângerile contravenționale vor putea fi introduse și la judecătoria de domiciliu

Conform Legii nr. 107/2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ”Plângerea se depune şi se soluţionează în baza competenţei alternative la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.”

Ce înseamnă competență alternativă? 

Că reclamantul (contravenientul) poate să aleagă între cele două posibilități prevăzute de textul de lege promulgat: fie să introducă plângerea la judecătoria în a cărei circumscripție a fost comisă contravenția, fie la cea unde au domiciliul sau sediul (societatea comercială, de principiu).

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Termenul acesta rămâne valabil în continuare. 

Share your thoughts